Showing 97–108 of 119 results

ชุดกาแฟ

33006 – ชุดกาแฟ

ชุดกาแฟ พอร์ชเลน Size: แก้ว W82 x H68 จานรอง W145 mm. Capacity: 6 Ounce

ชุดกาแฟ

33007 – ชุดกาแฟ

ชุดกาแฟ พอร์ชเลน Size: แก้ว W57 x H58 จานรอง W108 mm. Capacity: 3 Ounce

ชุดกาแฟ

33008 – ชุดกาแฟ

ชุดกาแฟ พอร์ชเลน Size: แก้ว W75 x H77 จานรอง W139 mm. Capacity: 6 Ounce

ชุดกาแฟ

33009 – ชุดกาแฟ

ชุดกาแฟ พอร์ชเลน Size: แก้ว W66 x H56 จานรอง W109 mm. Capacity: 4 Ounce

ชุดกาแฟ

33010 – ชุดกาแฟ

ชุดกาแฟ พอร์ชเลน Size: แก้ว W66 x H88 จานรอง W— mm. Capacity: 6 Ounce

ชุดกาแฟ

33011 – ชุดกาแฟ

ชุดกาแฟ พอร์ชเลน Size: แก้ว W95 x H61 จานรอง W152 mm. Capacity: 8 Ounce

จานชามเซรามิค

42001-001- จานเซรามิค

จานเซรามิค นิวโบน Size: W10.5″ x H0.8″ inch.

จานชามเซรามิค

42001-002 – จานเซรามิค

จานเซรามิค นิวโบน Size: W 8″ x H0.6″ inch.

จานชามเซรามิค

42001-003 – จานเซรามิค

จานเซรามิค นิวโบน Size: W 6.5″ x H0.6″ inch.

จานชามเซรามิค

42002-001 – จานเซรามิค

จานเซรามิค นิวโบน Size: W10.5″ x H0.8″ inch.

จานชามเซรามิค

42002-002-จานเซรามิค

จานเซรามิค นิวโบน Size: W 8″ x H0.6″ inch.

จานชามเซรามิค

42002-003-จานเซรามิค

จานเซรามิค นิวโบน Size: W 6.5″ x H0.6″ inch.