11014 – แก้วเซรามิค

แก้วเซรามิค สโตนแวร์
Size: W– x H– mm.
Capacity: — Ounce