Showing 1–12 of 18 results

แก้วเซรามิค

31001 – ชุดกาแฟ

ชุดกาแฟ สโตนแวร์ Size: แก้ว W80 x H66 จานรอง W145 mm. Capacity: 7 Ounce

แก้วเซรามิค

31002 – ชุดกาแฟ

ชุดกาแฟ สโตนแวร์ Size: แก้ว W88 x H66 จานรอง W145 mm. Capacity: 7.7 Ounce

แก้วเซรามิค

31003 – ชุดกาแฟ

ชุดกาแฟ สโตนแวร์ Size: แก้ว W84 x H75 จานรอง W145 mm. Capacity: 6 Ounce

แก้วเซรามิค

31004-ชุดกาแฟ

ชุดกาแฟ สโตนแวร์ Size: แก้ว W90 x H68 mm. จานรอง W145 mm. Capacity: 8 Ounce

แก้วเซรามิค

32001 – ชุดกาแฟ

ชุดกาแฟ นิวโบนไชน่า Size: แก้ว W86 x H75 จานรอง W152 mm. Capacity: 9 Ounce

แก้วเซรามิค

32002 – ชุดกาแฟ

ชุดกาแฟ นิวโบนไชน่า Size: แก้ว W90 x H74 จานรอง W152 mm. Capacity: 8 Ounce

แก้วเซรามิค

32003 – ชุดกาแฟ

แก้วเซรามิค

33001 – ชุดกาแฟ

ชุดกาแฟ พอร์ชเลน Size: แก้ว W101 x H72 จานรอง W158 mm. Capacity: 12 Ounce

แก้วเซรามิค

33002 – ชุดกาแฟ

ชุดกาแฟ พอร์ชเลน Size: แก้ว W86 x H60 จานรอง W140 mm. Capacity: 6 Ounce

แก้วเซรามิค

33003 – ชุดกาแฟ

ชุดกาแฟ พอร์ชเลน Size: แก้ว W67 x H57 จานรอง W116 mm. Capacity: 3 Ounce

แก้วเซรามิค

33004 – ชุดกาแฟ

ชุดกาแฟ พอร์ชเลน Size: แก้ว W63 x H59 จานรอง W110 mm. Capacity: 3 Ounce

แก้วเซรามิค

33005 – ชุดกาแฟ

ชุดกาแฟ พอร์ชเลน Size: แก้ว W104 x H56 จานรอง W150 mm. Capacity: 8 Ounce